Rozhovor Haló novin s Janou Čunátovou, členkou petičního výboru a kandidátkou KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 19 - Praha 11

 

Co bylo impulsem, že právě v této době vznikla v Praze petice Stop nedůvodnému zdražování pitné vody?

Když dovolíte, ocituji to, co uvádíme i na petici. Pohnutky, které nás, členy petičního výboru, ale i zastupitele Prahy za KSČM, vedly k sepsání této petice, jsou zřejmé.
Cena vodného a stočného v Praze se dlouhodobě zvyšuje. Ještě v roce 1990 – snad si to občané pamatují - byla cena vodného pouhých 60 haléřů, stočného 20 haléřů, úhrnem 80 haléřů za 1 m³ vody. To je částka, které současní mladí lidé nevěří.

V lednu 2016 vzrostla dvojsložková cena na 79 Kč, od 1. dubna byla navýšena na 85,18 Kč za 1 m³. Na vodném tak Pražané letos zaplatí 46,75 Kč a na stočném 38,43 Kč za m³. Je to stokrát více než před 26 lety.

Rozhodnutí o zvýšení obou položek přijala dne 15. března 2016 Rada hl. města Prahy s odůvodněním, že prostředky budou použity na obnovu vodohospodářského majetku. Praha se cenou vodného a stočného stala nejdražší metropolí zemí V4, ve Varšavě stojí krychlový metr v přepočtu 76 Kč, v Bratislavě 60 Kč a v Budapešti 56 Kč.

 

Věnují tedy pražští politici hospodaření s vodou potřebnou pozornost?

Jsem přesvědčena, že nikoli. Vinou nezodpovědného jednání předchozích politických vedení se prodej vody prostřednictvím technické infrastruktury Prahy stal zdrojem zisků francouzské firmy Veolia Voda a.s., která zajišťuje odliv finančních prostředků do zahraničí. Působení této soukromé firmy bylo příčinou znemožnění spolufinancování výstavby čističky zdroji Evropské unie v řádu miliard korun. Koalice vládnoucí v Praze dosud koná nedůsledně a odmítá smlouvu ukončit nebo alespoň časově omezit. Chyby pražských politiků nesmí být přenášeny ani na občany, ani na podnikatelskou či neziskovou sféru.

Uvádíte, že působení této soukromé firmy bylo příčinou znemožnění spolufinancování výstavby čističky zdroji Evropské unie v řádu miliard korun. Máte toto tvrzení nějak podloženo?

Výstavba a modernizace komunálních čistíren odpadních vod je v rozhodující míře financovaná z veřejných rozpočtů. Do cen stočného se promítají nepřímo provozní náklady, které jsou podstatně vyšší než čištěním odpadních vod odvrácené poplatky za vypouštění znečištěných odpadních vod. V rozsahu soukromého financování výstavby a modernizace čistírny odpadních vod se do cen stočného promítají i její odpisy. Co ale výrazně ovlivnilo prudké zdražování vody, byla úplná i částečná privatizace Vak a nedostatečná regulace cen vodného a stočného.
…..
Občané často argumentují, že šetří vodou, a přesto platí stále více. Jak byste jim odpověděla?
Samozřejmě víme, že v krajině je méně vody, některé oblasti jsou vyloženě vysušené. Není žádným tajemstvím, že krajina naší země se mění. Hodně se na současných změnách podílí nová výstavba a zabírání orné půdy. Vznikají novodobá betonová sídliště na úkor zeleně, měníme koryta potoků a voda odtéká bez valného užitku do různých nádrží. To jsou prvotní zjištění vodohospodářů, kteří upozorňují na současný nedobrý stav. Dešťová voda, která tvoří základ podzemních vod a zajišťuje vláhu pro lesy a louky se nevsakuje, ale jen stéká po povrchu. Je potřeba sice s touto tekutinou šetřit, ale rozhodně by to nemělo být z důvodu vysoké ceny.    


Jaké jsou požadavky petičního výboru směrem k radě města?
Požadujeme nepřipustit zdražování vody v Praze bez předchozího projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Dále přijmout konkrétní opatření k zefektivnění hospodaření s pitnou vodou a likvidace odpadních vod, včetně vod dešťových. V rámci tohoto postupu důsledně usilovat o navrácení hospodaření s pitnou vodou do výlučného rozhodování Prahy.
Informovat bez prodlení ZHMP, zda zvýšení ceny vodného a stočného v roce 2016 proběhlo v souladu se zásadami pro výpočet věcně usměrňované ceny a doložit oprávněnost jednotlivých položek.
Informovat průběžně zastupitelstvo a veřejnost, jaké akce (včetně jejich rozpočtových nákladů) budou sloužit k obnově a rozvoji vodohospodářského majetku na úseku vodovodů a kanalizací a prostřednictvím kterých společností budou realizovány.

Je možné poté, co vodní hospodářství bylo předáno do soukromých rukou, žádat, aby bylo navráceno hospodaření s pitnou vodou do výlučného rozhodování Prahy? Jak toho dosáhnout?
Petice, která byla vytvořena, je prvním krokem ke zjednání nápravy. Rada města by neměla být k takto projevenému požadavku občanů lhostejná. Jednání by se měly vést s vlastníkem společnosti Veolia a.s. Dosud uzavřené smlouvy na dodávku pitné vody a ostatních služeb by měly být podrobeny kontrole, zda jsou v plném rozsahu plněny.
Na základě časového posunu od uzavření těchto smluv mohlo by dojít k možným úpravám a dodatkům ve prospěch konečných odběratelů. Petice vznikla z iniciativy zastupitelů zvolených za KSČM, jmenovitě: Pavel Ambrož, Pavel Bouda, RNDr. Václav Exner,CSc., JUDr. Ivan Hrůza,Miroslav Krajčí, Ing. Jana Čunátová,Ing. Pavel Franěk.    

Kde bude probíhat sběr podpisů pod touto peticí, a jaký máte cíl – kolik podpisů Pražanů hodláte získat?

Petice bude členy petičního výboru občanům předložena k podpisu na petičních stáncích, které budou umístěny na klíčových bodech hromadné městské dopravy a při příležitosti prezentovat kandidáty KSČM do voleb Senátu PČR.

Kdy byste se chtěli s petičními archy obrátit na radu?

Rada hl. m. Prahy bude po uzavření podpisové akce neprodleně informována o požadavku občanů žádajících nezvyšování ceny vodného a stočného. Nejpozději by k předání mělo dojít po ukončení předvolebních akcí v říjnu t.r.

Ucházíte se o senátorský post v Praze 11. Tato MČ je známa předraženými investicemi, nevýhodnými prodeji majetku, případně snahami o výstavbu velmi vysokých staveb… Navíc se současná koalice poškorpila, čímž se vlastně rozpadla. Co tedy nabídnete v senátní kampani?

Minulé i současné vedení se dopustilo chyb v oblasti řízení této městské části. Rychle se rozvíjející výstavba na Praze 11 měla i negativní dopad na životní prostředí v podobě úbytku zeleně. Majetek obce si bohužel někteří zvolení zastupitelé pletou s osobním majetkem. Současná skladba zastupitelů se převážně rekrutuje z oblasti podnikatelů a vlastníků firem a tak se stává, že rozdíl v nakládání se svěřeným majetkem se jim nějak vytrácí. Zájmy obyvatel jsou pak stavěny do pozadí a vítězí osobní prospěch. Bohužel již v minulosti na Praze 11 jsme byli svědkem takového chování a je známo, že taková to rozhodnutí jsou dosud setřeny bezpečnostními orgány. Dá se připomenout třeba kauza s nezákonným přidělením bytu rodinnému příslušníku nebo prodej svěřeného pozemku od MHMP za podezřele nízkou cenu.
Jsou to poznatky nejen od občanů z doby, kdy jsem na MČ Prahy 11 pracovala.
Současná koalice jistě také má zájem ukázat občanům, že jim leží na srdci jen blaho obyvatel. Bylo velice zajímavé prohlášení současného vedení na téma odtržení Prahy 11 od Magistrátu. Každý trochu zběhlý ekonom by jistě velice uvažoval, zda tato cesta by byla pro další vývoj obce prospěšná. Současná finanční situace obcí se odvíjí od přerozdělování peněz z Magistrátu na opravy a činnosti, se kterými se občan běžně setkává. Tyto finance pak jsou do ročního obecního rozpočtu zahrnovány. Při organizační změně by pak tyto peníze zákonitě chyběly. Nehledě na to, že ceny nově postavených bytových jednotek, zprivatizovaných nemovitostí a pozemku by také zaznamenaly cenový pokles proti současným cenám.

Ve své senátní kampani pak mohu nejen občanům volebního obvodu Prahy 11, Prahy 15 a Prahy 22 nabídnout svojí pracovitost, slušnost a vytrvalost. Pokud mne projeví důvěru a přijdou k volbám, pak jsem připravena hájit jejich oprávněné požadavky prostřednictvím legislativního pořádku. Mám na to jak vzdělání, tak praxi v oblasti kontroly v oblasti Veřejná správa a finance.                              

Ing. Jana Čunátová, zastupitelka KSČM,
současná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ Prahy 10